به‌منظور دانلود گزارش عملکرد معاونت برنامه‌ریزی و توسعه سرمایه‌انسانی شهرداری قزوین

 

بر روی سال مورد نظر کليک نمائيد