یکشنبه ۱۳۹۹/۱۰/۲۱

روابط عمومی معاونت برنامه‌ریزی و توسعه سرمایه انسانی شهرداری قزوین:

جلسه بررسی ردیف‌های درآمدی بودجه پیشنهادی سال 1400 شهرداری قزوین برگزار شد

جلسه بررسی ردیف‌های درآمدی در بودجه پیشنهادی سال 1400 شهرداری قزوین با حضور مدیران و کارشناسان اداره درآمد برگزار شد.

به گزارش روابط عمومی معاونت برنامه‌ریزی و توسعه سرمایه انسانی شهرداری قزوین، جلسه  بررسی ردیف‌های درآمدی در بودجه پیشنهادی سال 1400 شهرداری قزوین با حضور مدیران و کارشناسان اداره درآمد توسط مدیریت برنامه و بودجه معاونت برنامه‌ریزی و توسعه سرمایه انسانی شهرداری قزوین برگزار شد.

تصاویر مرتبط