سیدصفاالدین هاشمیان

 

مسئول روابط‌عمومی

 

معاونت برنامه‌ريزی و توسعه سرمايه‌انسانی شهرداری قزوين