مهران سعیدی

 

 

سرپرست مدیریت سرمایه‌انسانی شهرداری قزوین