موسی قنبری

 

مسئول امور خدمات‌عمومی

 

 

 

 

• نظارت بر اجرای خدمات عمومی

 

 

• بازدید مستمر و روزانه از کلیه قسمت‌ها، اتاق‌ها، ساختمان‌ها، محوطه و مراقبت بر امر نظافت و پاک‌سازی آن‌ها بر اساس چک‌لیست و شاخص‌های نظارتی

 

 

• نظارت بر جمع‌آوری زباله‌ها و ضایعات و انتقال آن‌ها به محل‌های تعیین‌شده

 

 

• برآورد و تأمین وسایل کار و مواد مصرفی موردنیاز کادر خدماتی و پرسنل تحت سرپرستی جهت ارائه خدمات

 

 

• تحویل تجهیزات آبدارخانه و کنترل و مدیریت در آماده‌سازی آن جهت تدارک پذیرایی کارکنان

 

 

• پیگیری و کنترل در آماده‌سازی دستگاه‌های نظافتی و انجام سرویس‌های موردنیاز آن‌ها

 

 

• ایجاد روحیه مشارکت و همکاری در پرسنل تحت سرپرستی و ارائه آموزش‌های لازم به آن‌ها در خصوص رعایت اصول ادب و نزاکت در برخورد با دیگران

 

 

• نظارت بر نقل‌وانتقال وسایل و تجهیزات اداری و اموال منقول و غیرمنقول

 

 

• نظارت بر شستشو و ضدعفونی نمودن تی‌ها پس از نظافت در آفتاب یا با استفاده از دستگاه‌های مکانیزه

 

 

• تهیه و نظارت بر استفاده از لباس کار، چکمه و دستکش هنگام نظافت سرویس‌های بهداشتی و رعایت موارد بهداشت شخصی توسط پرسنل خدمات عمومی

 

 

• تنظیم ساعات کار پرسنل خدمات عمومی، تعیین محل خدمت آن‌ها با هماهنگی مسئولین ذی‌ربط و کنترل افراد تحت نظارت و تقسیم‌کار بین آن‌ها

 

 

• همکاری و مشارکت در برگزاری همایش‌ها، اعیاد، مراسم، جلسات و نشست‌ها و ... و نظارت بر آماده نمودن امکانات موردنیاز

 

 

• رعایت اصول ایمنی، حفاظتی و بهداشتی برای سایر کارکنان خدمات عمومی در محیط کار

 

 

• اصلاح و ارتقاء فرآیند کار در واحد خدمات

 

 

• کاهش هزینه‌های مصرفی مواد شوینده و لوازم و تجهیزات نظافت از طریق برآورد متمرکز نیازها و صدور درخواست خرید

 

 

• سرعت عمل و دقت نظر و اتخاذ تدابیر و تصمیمات لازم در موارد بحرانی

 

 

• انجام سایر امور محوله در راستای اهداف مدیریت حسب دستور مقام مافوق