معرفی کارشناسان

 

 

 


سمیه  بابا

 

کارشناس مدیریت سرمایه‌انسانی

 

 


میثم نظیری‌یان

 

کارشناس مدیریت سرمایه‌انسانی

 

 

 

زهرا  صفایی

 

کارشناس مدیریت سرمایه‌انسانی (بانک اطلاعاتی)

 

 

 

محمود ابراهیمی

 

کارشناس مدیریت سرمایه‌انسانی

 

 

 

مجتبی قاسمی
 

 

کارشناس مدیریت سرمایه‌انسانی

 

 

 

مهدی عسگرخانی‌فرد
 

 

کارشناس برنامه‌ریزی منابع انسانی

 

 

 

مرضیه گروهء
 

 

کارشناس برنامه‌ریزی منابع انسانی

 

 

زهرا عبادی
 

 

کارشناس مدیریت سرمایه‌انسانی (امور بیمه)

 

 

الهه کشاورز سرکار
 

 

کارشناس مدیریت سرمایه‌انسانی

 

 

مرتضی محمودی
 

 

کارشناس مدیریت سرمایه‌انسانی