سلامت شغلی


تعریف:

 

بیماری شغلی به آن دسته از بیماری ها گفته می شود که یا به علت شغل و یا در جریان شغل بروز کنند و بیماری هایی هستند که به دلیل خصلت کار و در محیط کار که دارای عوامل زیان آور اثرگذار بر سلامت شاغلین هستند، به وجود می آیند. به تعریف دیگر، در تمام مشاغل عوامل و فاکتورهای زیان آوری وجود دارند که می توانند افرادی را که به آن شغل اشتغال دارند، دچار بیماری کنند. به این بیماری ها، بیماری ناشی از کار یا بیماری شغلی می گویند.

 

 

وضعیت صحیح

کار با رایانه