مديريت سرمايه انسانی:

 

 

 

 

· اجراي دقيق آیین‌نامه‌ها، دستورالعمل‌ها، بخشنامه‌ها و ضوابط مربوطه.

 

 

· نظارت بر اجراي دقيق آیین‌نامه‌ها و مقررات استخدامي، قانون کار و تأمین اجتماعي و نظاير آن.

 

 

· نظارت بر حفظ و نگهداري نامه‌ها، اوراق، اسناد، مدارک و پرونده‌ها مطابق مقررات و اصول بايگاني با اولويت مکانيزه کردن آن‌ها.

 

 

· نظارت بر تأمین نيروي انساني شهرداري از طريق آزمون و طي مراحل استخدامي آن‌ها مطابق ضوابط مربوطه.

 

 

· نظارت در زمينه اجراي طرح‌های رفاهي مانند بازنشستگي، بيمه درماني، تعاونی‌های مسکن، مصرف و ... .

 

 

· نظارت بر امور ارزشيابي عملکرد کارکنان و رسيدگي به شکايات و اعتراضات آن‌ها.

 

 

· نظارت بر تدوين برنامه نیازسنجی آموزشي کارکنان و اهتمام در اجراي تقويم آموزشي.

 

 

· نظارت بر تهيه و اجراي طرح‌های توسعه و انگيزشي سرمايه انساني.

 

 

· نظارت بر تهيه، تدوين و حسن اجراي طرح جامع منابع انساني اعم از استخدام، آموزش، ارتقا، ارزيابي عملکرد، بازنشستگي و ...

 

 

· نظارت بر امور جابجایی‌ها، انتقال‌ها و مأموریت‌های کارکنان.

 

 

· نظارت بر صدور احکام کارکنان منطبق بر پست‌های سازماني مصوب.

 

 

· نظارت بر تهيه و حسن اجراي طرح‌های ارتقاء شغلي و جانشين پروري.

 

 

· اهتمام در راه‌اندازی و تثبيت امور حفاظت پرسنلي و بهداشت حرفه‌ای و محيط کار در کليه حوزه‌های شهرداري و سازمان‌های وابسته.

 

 

· انجام ساير امور محوله از سوي مقام مافوق در چارچوب وظايف.