مديريت سرمايه انسانی:

 

نظارت بر اجرای دقیق آیین‌نامه‌ها، دستورالعمل‌ها، بخش‌نامه‌ها و ضوابط مربوطه؛

 

نظارت بر اجرای دقیق آیین‌نامه‌ها و مقررات استخدامی، قانون کار و تأمین اجتماعی و نظایر آن؛

 

نظارت بر حفظ و نگهداری مکاتبات، اوراق، اسناد، مدارک و پرونده‌ها مطابق مقررات و اصول بایگانی با اولویت مکانیزه کردن آن‌ها؛

 

نظارت بر تأمین نیروی انسانی شهرداری از طریق آزمون و طیِّ مراحل استخدامی آنان مطابق ضوابط مربوطه؛

 

نظارت بر صدور کلیه احکام و ابلاغ‌های صادره در شهرداری و سازمان‌ها و مؤسسات وابسته (اعم از شغلی، داخلی، انشائی، معرفی نماینده، اعضای هیئت‌مدیره و شورای سازمان‌ها، اعضای کمیته‌ها و کارگروه‌ها و کمیسیون‌ها و ستادها و...)؛‌

 

نظارت بر اجرای طرح‌های رفاهی همچون بازنشستگی، بیمه درمانی، تعاونی‌های مسکن، مصرف و...؛

 

نظارت بر امور ارزش‌یابی عملکرد کارکنان و رسیدگی به شکایات و اعتراضات آنان؛

 

نظارت بر تدوین برنامه نیازسنجی آموزشی کارکنان و اهتمام در اجرای تقویم آموزشی؛

 

نظارت بر تهیه و اجرای طرح‌های توسعه و انگیزشی سرمایه انسانی؛

 

نظارت بر تهیه، تدوین و حسن اجرای طرح جامع منابع انسانی اعم از استخدام، آموزش، ارتقا، ارزیابی عملکرد، بازنشستگی و...؛

 

نظارت بر امور جابه‌جایی‌ها، انتقال‌ها و مأموریت‌های کارکنان؛

 

نظارت بر صدور احکام کارکنان منطبق بر پست‌های سازمانی مصوب؛

 

نظارت بر تهیه و حسن اجرای طرح‌های ارتقاء شغلی و جانشین‌پروری؛

 

راه‌اندازی و تثبیت امور حفاظت پرسنلی و بهداشت حرفه‌ای و محیط کار در کلیه حوزه‌‌های شهرداری و سازمان‌های وابسته؛

 

انجام سایر امور محوله از سوی مقام مافوق در چارچوب وظایف.