مديريت نوسازي و تحول اداري:

 

 

 

· اجراي دقيق آیین‌نامه‌ها، دستورالعمل‌ها، بخشنامه‌ها و ضوابط مربوطه.

 

 

· هدايت و نظارت بر تهيه و تصويب ساختار سازماني شهرداري و سازمان‌های وابسته و طي مراحل قانوني آن.

 

 

· نظارت بر طراحي و بازنگري ساختار سازماني شهرداري و سازمان‌های وابسته.

 

 

· نظارت بر تهيه و بازنگري اساسنامه مؤسسات وابسته و شرکت‌های تابعه شهرداري برحسب نياز.

 

 

· نظارت بر انجام اقدامات لازم در جهت ايجاد يا انحلال سازمان‌های وابسته و مؤسسات و شرکت‌های تابعه برحسب نياز شهرداري و طي مراحل قانوني آن.

 

 

· برقراري ارتباط با مراجع استاني جهت اجرا و پیاده‌سازی دستورالعمل‌هاي مربوط به برنامه‌های تحول اداري.

 

 

· نظارت بر اجراي برنامه‌های تحول اداري و ايجاد اصلاحات و تغييرات در آن.

 

 

· تعيين اهداف و برنامه‌های اجرايي مرتبط با ايجاد، بهسازي و مهندسي مجدد سیستم‌ها و روش‌های انجام کار و تهيه دستورالعمل‌هاي لازم.

 

 

· برنامه‌ریزی جهت شناسايي و تجزیه‌وتحلیل فرآيندهاي کاري و ارائه پيشنهاد در جهت بهبود آن‌ها.

 

 

· نظارت بر بهبود فرآيند سيستم اطلاع‌رسانی منسجم و پويا.

 

 

· نظارت بر امور نظام پيشنهادها و دبيرخانه نظام پيشنهادها.

 

 

· تلاش در جهت بالا بردن رضايتمندي مردم و کاهش بروکراسي اداري.

 

 

· نظارت بر حسن اجراي ارزيابي عملكرد شهرداري و مراكز تابعه و تدوين گزارشات مربوطه.

 

 

· انجام ساير امور محوله از سوي مقام مافوق در چارچوب وظايف.