مديريت برنامه و بودجه:

 

 

 

· اجراي دقيق آیین‌نامه‌ها، دستورالعمل‌ها، بخشنامه‌ها و ضوابط مربوطه.

 

 

· نظارت بر تهيه و تدوين برنامه‌های کلان و راهبردي، میان‌مدت و عملياتي با هماهنگي و همكاري ساير حوزه‌های ذی‌ربط.

 

 

· رصد نمودن تمامي برنامه‌های ملي، منطقه‌ای و شهري در حوزه مديريت شهري.

 

 

· نظارت و ارزيابي مستمر و تحليل و مرور برنامه‌وبودجه و تعيين اقدامات اصلاحي لازم در سه سطح قبل، حين و بعد از اجراي برنامه‌وبودجه.

 

 

· ارائه گزارش برنامه پايش به شوراي عالي تخصيص بودجه و مسئولين ذی‌ربط.

 

 

· نظارت بر تهيه و تنظيم بودجه، اصلاح و متمم بودجه و تفکيک بودجه شهرداري باهدف پایدارسازی و اجرايي نمودن برنامه‌های میان‌مدت با همکاري ساير حوزه‌ها.

 

 

· بررسي روش‌ها و ضابطه‌های مربوط به بودجه و اصلاح روش‌هاي بودجه‌ریزی باهدف استقرار و اجراي سيستم بودجه‌ریزی عملياتي.

 

 

· تنظيم و ارائه گزارش انطباق عملکرد واحدهاي مختلف شهرداري با برنامه‌های مدون به مسئولين ذی‌ربط

 

 

· ايجاد بانک اطلاعاتي و آماري يکپارچه شهرداري و تحليل اطلاعات موردنیاز شهرداري.

 

 

· پشتيباني اطلاعاتي و آماري از حوزه‌های مختلف شهرداري از طريق ارائه گزارش‌های عملکردي تحليلي.

 

 

· انجام ساير امور محوله از سوي مقام مافوق در چارچوب وظايف.