مدیریت مطالعات و پژوهش:

 

 

· اجراي دقيق آیین‌نامه‌ها، دستورالعمل‌ها، بخشنامه‌ها و ضوابط مربوطه.

 

 

· نيازسنجي و تهيه طرح‌های پژوهشي و مطالعاتي موردنیاز شهرداري.

 

 

· ايجاد و تقويت بانک اطلاعاتي طرح‌های پژوهشي.

 

 

· ايجاد بستر تعامل و همكاري با دانشگاه‌ها و مراكز پژوهشي در رابطه با نيازهاي پژوهشي شهرداري.

 

 

· ايجاد زمینه‌های لازم براي انجام تحقيقات كاربردي موردنیاز شهرداري و سازمان‌های وابسته و انجام پژوهش‌های موردي.

 

 

· بررسي و اظهارنظر درباره طرح‌های پژوهشي موردنیاز و آماده‌سازی آن جهت طرح در جلسات کمیته‌های تخصصي.

 

 

· پي گيري مراحل تائید و تصويب طرح‌های پژوهشي پيشنهادي واحدهاي تابعه شهرداري و ابلاغ به مشاور.

 

 

· هماهنگي و برگزاري جلسات كارشناسي و جلسات شوراي پژوهشي در ارتباط با طرح‌های پژوهشي.

 

 

· همكاري در تنظيم قرارداد و نظارت بر طرح‌های پژوهش.

 

 

· نظارت و پيگيري فرآيند امور پژوهشي تا حصول نتيجه نهايي.

 

 

· تهيه گزارش‌های لازم از طرح‌های پژوهشي و ارائه به مسئولين ذی‌ربط و نيز اطلاع‌رسانی عمومي.

 

 

· نظارت بر اجرايي شدن طرح‌های پژوهشي واحدهای مربوطه پس از ابلاغ و تهيه گزارش‌های لازم در مورد پيشرفت يا عدم پيشرفت طرح‌های مزبور.

 

 

· پيگيري کليه مصوبات شوراي پژوهش و ارائه گزارش نتايج حاصله به شورا.

 

 

· انجام ساير امور محوله از سوي مقام مافوق در چارچوب وظايف.