تاریخچه معاونت برنامه‌ریزی و توسعه سرمایه‌انسانی شهرداری قزوین

 

شهرداري قزوين باوجود فعاليت و تلاش فراوان كاركنان حوزه‌های مختلف، به علت وجود واحدي كه براي مجموعه برنامه‌ریزی كلان انجام دهد و خط‌مشی و سياست كلي را پایه‌گذاری نمايد، به اهداف موردنظر دست نمی‌یافت و رضايت مطلوب از عملكرد حاصل نمی‌شد. به همين منظور در سال 1384 براي تعيين و تدوين خط‌مشی‌ها، سیاست‌ها، اهداف كلي برنامه‌ریزی، نظارت، كنترل و ارزيابي عملكرد كليه واحدهاي شهرداري بر اساس برنامه‌های تنظيمي در قالب برنامه جامع تشكيل گرديد. اين معاونت با دو مديريت و 4 اداره زیرمجموعه، در زمینه‌های توسعه منابع انساني (تشكيلات و بهبود روش‌ها، آموزش و پژوهش) و برنامه‌ریزی و بودجه تدوين برنامه، تدوين و تلفيق بودجه فعاليت خود را آغاز نمود.