حمید نیرومند

 

رئیس گروه برنامه

 

 

 

 

 

 

 مینا  حميدي فرد

 

کارشناس برنامه

 

 

 

 

 

 

مینا   روشن

 

کارشناس برنامه

 

 


 

گروه برنامه‌ريزی:

 

 

· اجراي دقيق آیین‌نامه‌ها، دستورالعمل‌ها، بخشنامه‌ها و ضوابط مربوطه.

 

 

· تهيه و تدوين برنامه‌های کلان و راهبردي، میان‌مدت و عملياتي با هماهنگي و همكاري ساير حوزه‌های ذی‌ربط.

 

 

· رصد نمودن تمامي برنامه‌های ملي و منطقه‌ای در حوزه مديريت شهري باهدف بهره‌گیری از ظرفیت‌های آن‌ها و همچنين هماهنگي برنامه‌های شهري و شهرداري با آن‌ها.

 

 

· رصد نمودن تمامي برنامه‌های شهري اعم از برنامه‌های شهردارهای ساير کلان‌شهرها، داخلي شهرداري و ساير دستگاه‌های دخيل در مديريت شهري باهدف بهره‌گیری از ظرفیت‌های آن‌ها و ايجاد يکپارچگي.

 

 

· پايش، کنترل و انطباق برنامه‌های اجراشده با برنامه‌های تدوین‌شده، تعيين انحرافات و پیشرفت‌ها و تهيه گزارشات لازم.

 

 

· هماهنگي و انطباق بين برنامه واحدهاي وظیفه‌ای با برنامه‌های كلان شهرداري.

 

 

· انجام ساير امور محوله از سوي مقام مافوق در چارچوب وظايف.