گروه آمار و مهندسی اطلاعات

 

 

 

 

 

رئیس گروه آمار و مهندسی اطلاعات

 

الهام  رجبی

 

 

 

 

معصومه  مهرعلیان

 

کارشناس گروه آمار و مهندسی اطلاعات

 

 

 

 

 

فاطمه  صادقی نیارکی

 

کارشناس گروه آمار و مهندسی اطلاعات

 

 

 

· اجراي دقيق آیین‌نامه‌ها، دستورالعمل‌ها، بخشنامه‌ها و ضوابط مربوطه.

 

 

· جمع‌آوری و تحليل اطلاعات آماري مجموعه شهرداري، مناطق و سازمان‌های وابسته.

 

 

· ايجاد بانک اطلاعاتي و آماري يکپارچه شهرداري و تحليل اطلاعات موردنیاز در خصوص MIS شهرداري.

 

 

· پشتيباني اطلاعاتي و آماري از حوزه‌های مختلف شهرداري از طريق ارائه گزارش‌های عملکردي تحليلي.

 

 

· تنظيم و ارائه گزارش عملکرد واحدهاي مختلف شهرداري به مسئولين ذی‌ربط.

 

 

· بررسي و تهيه گزارشات دوره‌ای حاوي پيشرفت کار، تجزیه‌وتحلیل تحولات و تغييرات زماني و... درباره هريک از موضوعات موردبررسی.

 

 

· تهيه گزارشات آماري شامل: ماهنامه، فصلنامه و سالنامه آماري شهر و شهرداري.

 

 

· نگهداري و به‌روزرسانی پورتال خدمات شهروندي و بانك اطلاعات شهري (بر اساس آمار جمع‌آوری‌شده).

 

 

· انجام ساير امور محوله از سوي مقام مافوق در چارچوب وظايف.