سرپرست امور نقلیه

 

 

 

 

• نظارت بر امور ایاب و ذهاب کارکنان

 

 

• برنامه‌ریزی و تنظيم برنامه سرويس رفت‌وآمد كاركنان و وسايل نقليه موردنیاز واحدها

 

 

• تنظيم برنامه كشيك رانندگان در ساعات غیر اداری

 

 

• برنامه‌ریزی اجراي مأموریت‌های خودرويي (درون‌شهری و برون‌شهری) و حصول اطمينان از اعزام خودرو به مأموریت

 

 

• هماهنگی تأمین و تخصیص سرویس‌های ایاب و ذهاب و تشریفات جهت میهمانان و افراد ویژه حسب دستور مقام مافوق

 

 

• کنترل حضوروغیاب رانندگان تحت سرپرستی

 

 

• تنظیم احکام رانندگان جهت مأموریت‌های برون‌شهری

 

 

• نظارت دقیق و کامل بر حسن اجرای برنامه‌های امور نقلیه

 

 

• انجام ساير امور محوله در حوزه وظايف سازماني از سوي مقام مافوق