محمد مومنی

 

مسئول امور مطالعات منابع انسانی

 

 

 

 

• اجرای دقیق آیین‌نامه‌ها، دستورالعمل‌ها، بخشنامه‌ها و ضوابط مربوطه.

 

 

• تهیه و اجرای طرح‌های توسعه و انگیزشی سرمایه انسانی.

 

 

• تهیه، تدوین و حسن اجرای طرح جامع منابع انسانی اعم از استخدام، آموزش، ارتقا، ارزیابی عملکرد، بازنشستگی و ...

 

 

• انجام مطالعات، پژوهش‌ها و تحليل‌هاي كارشناسي در خصوص مديريت منابع انساني

 

 

• تلاش جهت حسن اجرای طرح‌های ارتقاء شغلی و جانشین پروری.

 

 

• بررسی و عارضه‌یابی وضعیت نظام منابع انسانی و نیز شناسايي مشكلات و تنگناها و ارائه پيشنهادها، راهكارها و توصيه‌هاي علمي و عملي به جهت رفع يا تقليل آن‌ها

 

 

• الگوبرداری از تجربیات سایر سازمان‌ها و نهاد‌هاي داخلی و خارجی در حوزه مدیریت منابع انسانی و انعکاس آن به مسئولین مربوطه

 

 

• انجام سایر امور محوله از سوی مقام مافوق در چارچوب وظایف.