اعظم   غفوری

 

 

مسئول امور ارزشیابی کارکنان

 

 

 


مرضیه   گروهء

 

کارشناس امور ارزشیابی کارکنان

 

 

 

• اجرای دقیق آیین‌نامه‌ها، دستورالعمل‌ها، بخشنامه‌ها و ضوابط مربوطه

 

 

• نظارت بر امور ارزشیابی عملکرد کارکنان و رسیدگی به شکایات و اعتراضات آن‌ها

 

 

• طراحي و تدوين دستورالعمل و نظام ارزيابي و ارزشيابي عملكرد پرسنل و پيگيري تصويب و پیاده‌سازی آن

 

 

• ارزيابي و ارزشيابي سالانه عملكرد پرسنل بر اساس دستورالعمل‌های مصوب

 

 

• جمع‌بندی، تلفیق و ارائه نتايج حاصل از ارزشیابی‌های عملكرد پرسنل به مسئولین و واحدهاي ذی‌ربط

 

 

• تهيه و تدوين طرح‌ها و سیستم‌های انگيزش، پاداش،‌ تشويق و تنبيه

 

 

• تهيه آمار و گزارشات تحليلي و مقایسه‌ای از عملکرد کارکنان به‌صورت ادواري (ماهيانه، فصلي و ساليانه) و ارائه به مسئولین مافوق

 

 

• جمع‌آوری آمار، اطلاعات و گزارشات موردنیاز جهت ارزیابی و اندازه‌گیری معیارهای عملکردی پرسنل

 

 

• ساماندهی سیستم‌های اطلاعاتی و نرم‌افزاری موردنیاز جهت ارزیابی و ارزشیابی عملکرد پرسنل

 

 

• انجام سایر امور محوله از سوی مقام مافوق در چارچوب وظایف