سید حامد موسوی‌

 

معاون برنامه‌ریزی و توسعه سرمایه انسانی شهرداری قزوین

 

 

 

 

نام و نام خانوادگی: سید حامد موسوی‌

 

 

مسئوليت فعلی: معاون برنامه‌ریزی و توسعه سرمایه انسانی شهرداری قزوين

 

 

 

سوابق خدماتی:

 


- مسئول «امور فرهنگی و دانشجویی» مرکز آموزش علمی کاربردی شهرداری قزوین مورخ 13/02/1393


- رابط مرکز آموزش علمی کاربردی شهرداری قزوین با سازمان نظام‌وظیفه عمومی مورخ 13/02/1393


- عضو شورای آموزشی مرکز آموزش علمی کاربردی شهرداری قزوین از مورخ 19/03/ 1393


- مشاور آموزش مرکز علمی کاربردی شهرداری قزوین مورخ 01/09/1394

 

- مدیر برگزاری دوره‌های آموزش کوتاه‌مدت و مهارتی مورخ 01/03/1395


- مسئول راه‌اندازی خوشه رشد مرکز آموزش علمی کاربردی شهرداری قزوین مورخ 05/04/1395


- عضو شورای پژوهشی مرکز آموزش علمی کاربردی شهرداری قزوین مورخ 27/07/95


- معاون و قائم‌مقام مرکز آموزش علمی کاربردی شهرداری قزوین مورخ 17/09/95


- معاون آموزشی مرکز علمی کاربردی شهرداری قزوین مورخ 17/09/95


- رئیس حوزه امتحانات نیم سال اول تحصیلی 95 مرکز آموزش علمی کاربردی شهرداری قزوین مورخ 15/10/95


- مسئول امور جاری مرکز آموزش علمی کاربردی شهرداری قزوین مورخ 28/12/95


- دبیر کارگروه تخصصی حقوق مؤسسه علمی کاربردی مدیریت شهری و روستایی وزارت کشور


- دریافت لوح تقدیر برای برگزاری 11 هزار نفر ساعت دوره‌ی آموزشی کوتاه‌مدت