سید حامد موسوی‌

 

معاون برنامه‌ریزی و توسعه سرمایه انسانی شهرداری قزوین

 

 

 

 

نام و نام خانوادگی: سید حامد موسوی‌

 

 

مسئوليت فعلی: معاون برنامه‌ریزی و توسعه سرمایه انسانی شهرداری قزوين

 

 

 

سوابق خدماتی:

 


- مسئول «امور فرهنگی و دانشجویی» مرکز آموزش علمی کاربردی شهرداری قزوین مورخ 1393/02/13


- رابط مرکز آموزش علمی کاربردی شهرداری قزوین با سازمان نظام‌وظیفه عمومی مورخ 1393/02/13


- عضو شورای آموزشی مرکز آموزش علمی کاربردی شهرداری قزوین از مورخ 19/03/ 1393


- مشاور آموزش مرکز علمی کاربردی شهرداری قزوین مورخ 1394/09/01

 

- مدیر برگزاری دوره‌های آموزش کوتاه‌مدت و مهارتی مورخ 1395/03/01


- مسئول راه‌اندازی خوشه رشد مرکز آموزش علمی کاربردی شهرداری قزوین مورخ 1395/04/05


- عضو شورای پژوهشی مرکز آموزش علمی کاربردی شهرداری قزوین مورخ 1395/07/27


- معاون و قائم‌مقام مرکز آموزش علمی کاربردی شهرداری قزوین مورخ 1395/09/17


- معاون آموزشی مرکز علمی کاربردی شهرداری قزوین مورخ 1395/09/17


- رئیس حوزه امتحانات نیم سال اول تحصیلی 95 مرکز آموزش علمی کاربردی شهرداری قزوین مورخ 1395/10/15


- مسئول امور جاری مرکز آموزش علمی کاربردی شهرداری قزوین مورخ 1395/12/28


- دبیر کارگروه تخصصی حقوق مؤسسه علمی کاربردی مدیریت شهری و روستایی وزارت کشور


- دریافت لوح تقدیر برای برگزاری 11 هزار نفر ساعت دوره‌ی آموزشی کوتاه‌مدت