سودابه خسروپور

 

رئیس گروه ارزیابی عملکرد سازمانی

 

 

 

 

· اجراي دقيق آیین‌نامه‌ها، دستورالعمل‌ها، بخشنامه‌ها و ضوابط مربوطه.

 

 

· هماهنگي و اقدامات لازم در تهيه و تدوين شاخص‌های اختصاصي و عوامل و معيارهاي ارزيابي عملكرد حوزه‌های مختلف شهرداري، مناطق و سازمان‌های وابسته.

 

 

· ارزيابي وظايف، فعالیت‌ها و مسئوليت واحدها به‌منظور تشخيص موانع و مشکلات موجود و شناخت عوامل مؤثر در پيشبرد اهداف.

 

 

· بررسي، مطالعه و تحقيق و ساير اقدامات لازم براي تنظيم برنامه‌های كلي ارزيابي عملكرد و چگونگي اجراي دستورالعمل‌هاي مربوطه در اين خصوص.

 

 

· پيگيري و اجراي دستورالعمل‌هاي ارزيابي عملكرد سازماني و بررسي و تكميل فرم‌های مربوطه و تهيه مستندات لازم و تعيين امتيازات و اعلام نتايج حاصله به مقام مافوق براي بهره‌برداری در شوراي (كميسيون) تحول اداري و ساير تصميمات، دستورات، اقدامات و برنامه‌های شهرداري.

 

 

· تهيه گزارش‌های موردي و تحليلي از مراحل و نتايج و امتيازات ارزيابي عملكرد و ارائه آن به شهردار در مقاطع زماني مختلف.

 

 

· ارائه پيشنهادهاي لازم خصوصاً در رابطه با تأثیر و كاربرد امتيازها و نتايج حاصله از ارزيابي.

 

 

· ارزيابي عملكرد حوزه‌های مختلف به تفكيك بر اساس برنامه‌های کوتاه‌مدت، میان‌مدت، بلندمدت شهرداري.

 

 

· انجام ساير امور محوله از سوي مقام مافوق در چارچوب وظايف.