اعظم   غفوری

 

 

مسئول امور آموزش و توانمند‌سازی کارکنان

 

 

 

 

زهرا   شهبازی

 

کارشناس امور آموزش و توانمند‌سازی کارکنان

 

 

 

 

 


سکینه   چشفر

 

کارشناس امور آموزش و توانمند‌سازی کارکنان

 

 

 

 


محمدرضا محمدی

 

کارشناس امور آموزش و توانمند‌سازی کارکنان

 

 

 

• اجرای دقیق آیین‌نامه‌ها، دستورالعمل‌ها، بخشنامه‌ها و ضوابط مربوطه.

 

 

• تدوین برنامه نیازسنجی آموزشی کارکنان و اهتمام در اجرای تقویم آموزشی.

 

 

• تهیه و اجرای طرح‌های توسعه و انگیزشی سرمایه انسانی.

 

 

• نظارت بر تهیه و حسن اجرای طرح‌های ارتقاء شغلی و جانشین پروری.

 

 

• تجزیه‌وتحلیل و بررسي امور پرسنلي شامل بازخريدي، انفصال‌، مأموریت،‌ انتقال و فوت و تهيه گزارشات مربوطه

 

 

• انجام سایر امور محوله از سوی مقام مافوق در چارچوب وظایف.