شرح وظایف معاونت برنامه‌‎ریزی و توسعه سرمایه‌انسانی شهرداری قزوین

 

 

 

√ تعيين و تدوين خط مشي ها ، سياست ها و اهداف كلي برنامه ريزي شهرداري.

 

√ نظارت بر شناسايي نيازها و تهيه ساختار اجرايي طرح هاي مطالعاتي كاربردي كه از طريق به كارگيري نيروهاي متخصص درون و بيرون سازماني انجام مي گيرد.

 

√ نظارت بر تهيه چارت سازماني ، بررسي پيشنهادات و دستورالعمل هاي اصلاح و بهبود روشها و ايجاد يك سازمان تشكيلاتي جديد و ...

 

√ نظارت ، كنترل و ارزيابي عملكرد كليه واحدهاي شهرداري بر اساس برنامه هاي تنظيمي در قالب برنامه جامع.

 

√ ارزيابي چگونگي پيشرفت ، طرح ها و برنامه ها در مقايسه با اهداف مورد نياز.

 

√ ظرفيت سازي در قالب چهار عنصر نيروي انساني ، قوانين و مقررات ، ساختار تشكيلاتي و منابع مالي.

 

√ نظارت و بررسي طرح ها و دستورالعمل ها و محاسبات انجام شده توسط واحدهاي زير مجموعه در سطح كلان.

 

√ اظهار نظر در مورد چهارچوب طرح ها و برنامه ها و پروژه هاي جديد و تعيين جايگاه آنها در برنامه هاي بلند مدت ، ميان مدت و كوتاه مدت.

 

√ نظارت بر انجام بررسي هاي مربوط به برآورد كليه منابع درآمد بالقوه و بالفعل شهرداري و پيشنهاد و نحوه تخصيص آنها به فعاليتهاي مختلف.

 

√ نظارت بر تهيه و تدوين شاخص هاي كيفي و كمي به منظور تشخيص كارايي واحدهاي تابعه شهرداري و سنجش عملكرد اين واحدها و ادوار برنامه اي.

 

√ نظارت بر استقرار سيستم هاي كيفيتي.

 

√ بررسي چارت هاي پيشنهادي و اصلاح چارت ها بر اساس قوانين اداري جاري.

 

√ برنامه ريزي آموزشي جهت ارتقاء كارايي پرسنل ، برگزاري سمينارها ، گردهمايي ها و دوره هاي آموزشي مورد نياز.

 

√ برنامه ريزي دوره هاي آموزشي بر اساس نيازسنجي كاركنان و مطابقت اين دوره ها با دوره هاي موجود در سيستم جامع منابع انساني ( جام ) كه توسط سازمان شهرداريها اعلام مي گردد.

 

√ نظارت بر تدوين و اجراي آيين نامه هاي آموزشي به منظور افزايش سطح دانش و مطالعات كاركنان.

 

√ جمع آوري و بررسي نيازهاي آموزشي ارسال شده از واحدهاي مختلف شهرداري.

 

√ ثبت نام و اعزام كاركنان به موسسات آموزشي جهت گذراندن دوره هاي و سمينارها.

 

√ هدايت دانش آموزان و دانشجويان براي گذراندن دوره هاي كارآموزي و كارورزي.

 

√ نظارت بر اثربخشي دوره هاي آموزشي.

 

√ ابلاغ اعتبارات جاري و عمراني و ساير منابع به واحدهاي تابعه.

 

√ تدوين بودجه شهرداري و بازنگري و اصلاح سيستم بودجه ريزي و گزارشات مربوط به آن.

 

√ نظارت عاليه بر تدوين و اصلاح بودجه و ارائه گزارش و راهكارهاي پيشنهادي جهت اتخاذ تصميم.

 

√ هماهنگي ادارات زير مجموعه در راستاي خط مشي كلي بودجه شهرداري.

 

√ ايجاد نظام بودجه ريزي متناسب با نيازهاي شهرداري.

 

√ تهيه و تدوين دستورالعمل ها به منظور جلوگيري از اعمال سليقه هاي فردي در تدوين بودجه.

 

√ هماهنگي بودجه سازمانها با شهرداري و تهيه بودجه سالانه.

 

√ تهيه دفاتر بودجه پس از بستن حسابهاي مالي.

 

√ نظارت بر بودجه تدوين شده براي سازمان ها و ادارات و معاونت ها و تعيين ميزان انحراف بودجه.

 

√ ابلاغ ، تهيه و پيش بيني بودجه سال آينده و تشكيل جلسات درآمد و هزينه مركز و مناطق و انجام بررسي هاي لازم و ابلاغ سهم اعتبارات.

 

√ ساير وظايف محوله از سوي شهردار محترم.