سرپرست روابط‌عمومی

 

معاونت برنامه‌ريزی و توسعه سرمايه‌انسانی شهرداری قزوين