شیما پرهیزکارنیا

 

 

مسئول دفتر معاونت برنامه‌ریزی و توسعه سرمایه‌انسانی

 

 

 

 

 

 

ابوالفضل عزتی

 

 

مسئول پیگیری معاونت برنامه‌ریزی و توسعه سرمایه‌انسانی