دکتر عباس کشاورز صفيئی

 

مدیر مطالعات و پژوهش شهرداری قزوین