دکتر حسنعلی اصغری

 

 

معاون برنامه‌ریزی و توسعه سرمایه‌انسانی شهرداری قزوین

 

رئیس کارگروه گردشگری شهرداری قزوین

 

 

 

 

سخن معاون:

 

شهرداری قزوین با گذشت بیش از یکصد‌‎سال از تاریخ تأسیس  خود به سازمانی با ابعاد گسترده، فرآیندهایی پیچیده و پر‌شمار و مسئولیت‌هایی بزرگ برای ارائه خدمات متعدد و متنوع تبدیل شده است که هر روز بر گستردگی و پیچیدگی این فعالیت افزوده می‌شود.


این سطح از گستردگی و پیچیدگی و ضرورت دستیابی به چشم‌انداز تعریف شده برای قزوین در افق 1400، ایجاب می‌کند که با دیدگاهی متعالی و رویکردی متفاوت از گذشته به مسائل امروز و نیازهای آینده شهرداری بپردازیم.


در همین راستا معاونت برنامه‌ریزی و توسعه سرمایه‌انسانی در مسیر تحقق اهداف تعریف شده برای شهرداری و داشتن عملکردی مطلوب و تبدیل شدن به سازمانی نوآور و پیشرو و آینده‌نگر در دوره مدیریت جدید:


-    نهادینه‌سازی روش‌های نوین مدیریت و حکم‌روایی خوب شهری


-    استقرار نظام مدیریت یکپارچه


-    تدوین شاخص‌ها، سناریوها و استراتژی‌های توسعه پایدار شهری


-    توجه به روش‌های نوین بودجه‌ریزی در شهرداری


-    ساماندهی سرمایه‌انسانی سازمان


-    توسعه رویکرد مدیریت مشارکتی در سازمان


-    مدیریت دانش و مستند‌سازی تجربیات و تجزیه و تحلیل داده‌ها و مهندسی اطلاعات


و نظام جامع استانداردسازی خدمات‌شهری را جزو اولویت‌های کاری خود تعریف نموده تا بتواند با استفاده از ظرفیت و توان کارشناسی خود در تحقق این مهم موفق باشد.