دکتر عباس کشاورز صفيئی

 

سرپرست معاونت برنامه‌ریزی و توسعه سرمایه انسانی شهرداری قزوین

 

 

سخن معاون: