معرفی کارشناسان

 

 

 

 

 

ف .  کیامیری

 

کارشناس مدیریت سرمایه‌انسانی

 

 

 


س . بابا

 

کارشناس مدیریت سرمایه‌انسانی (امور بیمه)

 

 

 


میثم نظیریان

 

کارشناس مدیریت سرمایه‌انسانی

 

 

 

 


ز . صفایی

 

حوزه مدیریت سرمایه‌انسانی (بانک اطلاعاتی)

 

 

 

 


و .  زکی‌زاده

 

متصدی سایت حضور و غیاب