کارشناسان حوزه مطالعات و پژوهش

 

 

 

 

 

 مینا  حميدي فرد

 

کارشناس مطالعات و پژوهش

 

 

 

 

 

 

مینا   روشن

 

کارشناس مطالعات و پژوهش

 

 

 

 

 

الهام   رودباری

 

کارشناس مطالعات و پژوهش

 

 

 

 

 

سودابه   خسروپور

 

کارشناس مطالعات و پژوهش

 

 

 

 

 

آرش شایسته نیا

 

کارشناس مطالعات و پژوهش

 

 

 

 

 

فرشته قربانی

 

کارشناس مطالعات و پژوهش