مرکز ایده و خلاقیت شهرداری قزوین

 

 

پرتال مرکز ایده و خلاقیت شهرداری قزوین

 

 

 

کارشناس مرکز ایده و خلاقیت شهرداری قزوین

 

حمید نیرومند

 

 

 

 

 

کارشناس مرکز ایده و خلاقیت شهرداری قزوین

 

محمد پیله‌چی‌ها

 

 

 

 

 

 

کارشناس مرکز ایده و خلاقیت شهرداری قزوین

 

سمیرا رحیمی