مرکز ایده و خلاقیت شهرداری قزوین

 

 

پرتال مرکز ایده و خلاقیت شهرداری قزوین

 

 

 

سرپرست مرکز ایده و خلاقیت شهرداری قزوین

 

فرشاد فصاحت

 

 

 

 

 

کارشناس مرکز ایده و خلاقیت شهرداری قزوین

 

مهدی کیائی

 

 

 

 

 

کارشناس مرکز ایده و خلاقیت شهرداری قزوین

 

فاطمه فرید‌نیا