کارشناسان مرکز ایده و خلاقیت شهرداری قزوین

 

 

 

 

 

 

محمد پیله‌چی

 

کارشناس‌ مرکز ایده و خلاقیت

 

 

 

 

س  .   رحیمی

 

کارشناس‌ مرکز ایده و خلاقیت

 

 

 

 

 

 

 

س  .   قاسمی پاکدامن

 

کارشناس‌ مرکز ایده و خلاقیت