مديريت سرمايه انسانی:

 

 

 

·       اجراي دقيق آيين نامه ها، دستورالعمل ها، بخشنامه ها و ضوابط مربوطه.

 

·       نظارت بر اجراي دقيق آيين نامه ها و مقررات استخدامي، قانون کار و تامين اجتماعي و نظاير آن.

 

·       نظارت بر حفظ و نگهداري نامه ها، اوراق، اسناد، مدارک و پرونده ها مطابق مقررات و اصول بايگاني با اولويت مکانيزه کردن آنها .

 

·       نظارت بر تامين نيروي انساني شهرداري از طريق آزمون و طي مراحل استخدامي انها مطابق ضوابط مربوطه.

 

·       نظارت در زمينه اجراي طرح هاي رفاهي مانند بازنشستگي، بيمه درماني، تعاوني هاي مسکن، مصرف و ... .

 

·       نظارت بر امور ارزشيابي عملکرد کارکنان و رسيدگي به شکايات و اعتراضات آنها.

 

·       نظارت بر تدوين برنامه نياز سنجي آموزشي کارکنان و اهتمام در اجراي تقويم آموزشي.

 

·       نظارت بر تهيه و اجراي طرح هاي توسعه و انگيزشي سرمايه انساني.

 

·       نظارت بر تهيه، تدوين و حسن اجراي طرح جامع منابع انساني اعم از استخدام، آموزش، ارتقا، ارزيابي عملکرد، بازنشستگي و ...

 

·       نظارت بر امور جابجايي ها، انتقال ها و ماموريت هاي کارکنان.

 

·       نظارت بر صدور احکام کارکنان منطبق بر پست هاي سازماني مصوب.

 

·       نظارت بر تهيه و حسن اجراي طرح هاي ارتقاء شغلي و جانشين پروري.

 

·       اهتمام در راه اندازي و تثبيت امور حفاظت پرسنلي و بهداشت حرفه اي و محيط کار در کليه حوزه هاي شهرداري و سازمان هاي وابسته.

 

·       انجام ساير امور محوله از سوي مقام مافوق در چارچوب وظايف.