مديريت نوسازي و تحول اداري:

 

 

 

·       اجراي دقيق آيين نامه ها، دستورالعمل ها، بخشنامه ها و ضوابط مربوطه.

 

·       هدايت و نظارت بر تهيه و تصويب ساختار سازماني شهرداري و سازمان هاي وابسته و طي مراحل قانوني آن.

 

·       نظارت بر طراحي و بازنگري ساختار سازماني شهرداري و سازمان هاي وابسته.

 

·       نظارت بر تهيه و بازنگري اساسنامه موسسات وابسته و شرکت هاي تابعه شهرداري بر حسب نياز.

 

·       نظارت بر انجام اقدامات لازم در جهت ايجاد يا انحلال سازمان هاي وابسته و موسسات و شرکت هاي تابعه بر حسب نياز شهرداري و طي مراحل قانوني آن.

 

·       برقراري ارتباط با مراجع استاني جهت اجرا و پياده سازي دستورالعمل هاي مربوط به برنامه هاي تحول اداري.

 

·       نظارت بر اجراي برنامه هاي تحول اداري و ايجاد اصلاحات و تغييرات در آن.

 

·       تعيين اهداف و برنامه هاي اجرايي مرتبط با ايجاد، بهسازي و مهندسي مجدد سيستم ها و روش هاي انجام کار و تهيه دستورالعمل هاي لازم.

 

·       برنامه ريزي جهت شناسايي و تجزيه و تحليل فرآيندهاي کاري و ارايه پيشنهاد در جهت بهبود آنها.

 

·       نظارت بر بهبود فرآيند سيستم اطلاع رساني منسجم و پويا.

 

·       نظارت بر امور نظام پيشنهادها و دبيرخانه نظام پيشنهادها.

 

·       تلاش در جهت بالا بردن رضايتمندي مردم و کاهش بروکراسي اداري.

 

·       نظارت بر حسن اجراي ارزيابي عملكرد شهرداري و مراكز تابعه و تدوين گزاراشات مربوطه.

 

·       انجام ساير امور محوله از سوي مقام مافوق در چارچوب  وظايف.