مديريت برنامه و بودجه:

 

 

 

·       اجراي دقيق آيين نامه ها، دستورالعمل ها، بخشنامه ها و ضوابط مربوطه.

 

·       نظارت بر تهيه و تدوين برنامه هاي کلان و راهبردي، ميان مدت و عملياتي با هماهنگي و همكاري ساير حوزه هاي ذي­ربط.

 

·       رصد نمودن تمامي برنامه هاي ملي، منطقه اي و شهري در حوزه مديريت شهري.

 

·       نظارت و ارزيابي مستمر و تحليل و مرور برنامه و بودجه و تعيين اقدامات اصلاحي لازم در سه سطح قبل، حين و بعد از اجراي برنامه و بودجه.

 

·       ارايه گزارش برنامه پايش به شوراي عالي تخصيص بودجه و مسئولين ذي­ربط.

 

·       نظارت بر تهيه و تنظيم بودجه، اصلاح ومتمم بودجه و تفکيک بودجه شهرداري با هدف پايدار سازي و اجرايي نمودن برنامه هاي ميان مدت با همکاري ساير حوزه ها.

 

·       بررسي روش ها و ضابطه هاي مربوط به بودجه و اصلاح روش هاي بودجه ريزي با هدف استقرار و اجراي سيستم بودجه ريزي عملياتي.

 

·       تنظيم و ارايه گزارش انطباق عملکرد واحدهاي مختلف شهرداري با برنامه هاي مدون به مسئولين ذي­ربط

 

·       ايجاد بانک اطلاعاتي و آماري يکپارچه شهرداري و تحليل اطلاعات مورد نياز شهرداري.

 

·       پشتيباني اطلاعاتي و آماري از حوزه هاي مختلف شهرداري از طريق ارايه گزارش هاي عملکردي تحليلي.

 

·       انجام ساير امور محوله از سوي مقام مافوق در چارچوب  وظايف.