گروه مطالعات و پژوهش:

 

 

·       اجراي دقيق آيين نامه ها،دستورالعمل ها، بخشنامه ها و ضوابط مربوطه.

 

·       نيازسنجي و تهيه طرح هاي پژوهشي و مطالعاتي مورد نياز شهرداري.

 

·       ايجاد و تقويت بانک اطلاعاتي طرح هاي پژوهشي.

 

·       ايجاد بستر تعامل و همكاري با دانشگاه ها و مراكز پژوهشي در رابطه با نيازهاي پژوهشي شهرداري.

 

·       ايجاد زمينه هاي لازم براي انجام تحقيقات كاربردي مورد نياز شهرداري و سازمان هاي وابسته و انجام پژوهش هاي موردي .

 

·       بررسي و اظهار نظر درباره طرح هاي پژوهشي مورد نياز و آماده سازي آن جهت طرح در جلسات کميته هاي تخصصي.

 

·       پي گيري مراحل تاييد و تصويب طرح هاي پژوهشي پيشنهادي واحدهاي تابعه شهرداري و ابلاغ به مشاور.

 

·       هماهنگي و برگزاري جلسات كارشناسي و جلسات شوراي پژوهشي در ارتباط با طرح هاي پژوهشي .

 

·       همكاري در تنظيم قرارداد و نظارت بر طرح هاي پژوهش.

 

·       نظارت و پيگيري فرآيند امور پژوهشي تا حصول نتيجه نهايي.

 

·       تهيه گزارش هاي لازم از طرح هاي پژوهشي و ارايه به مسئولين ذي­ربط و نيز اطلاع رساني عمومي.

 

·       نظارت بر اجرايي شدن طرح هاي پژوهشي واحد هاي مربوطه پس از ابلاغ و تهيه گزارش هاي لازم در مورد پيشرفت يا عدم پيشرفت طرح هاي مزبور .

 

·       پيگيري کليه مصوبات شوراي پژوهش و ارايه گزارش نتايج حاصله به شورا.

 

·       انجام ساير امور محوله از سوي مقام مافوق در چارچوب  وظايف.