تاریخچه معاونت برنامه‌ریزی و توسعه سرمایه‌انسانی شهرداری قزوین

 

شهرداري قزوين با وجود فعاليت و تلاش فراوان كاركنان حوزه هاي مختلف ، به علت وجود واحدي كه براي مجموعه برنامه ريزي كلان انجام دهد و خط مشي و سياست كلي را پايه گذاري نمايد، به اهداف مورد نظر دست نمي يافت و رضايت مطلوب از عملكرد حاصل نمي شد . به همين منظور در سال 1384 براي تعيين و تدوين خط مشي ها ، سياست ها ، اهداف كلي برنامه ريزي ، نظارت ، كنترل و ارزيابي عملكرد كليه واحدهاي شهرداري بر اساس برنامه هاي تنظيمي در قالب برنامه جامع تشكيل گرديد . اين معاونت با دو مديريت و 4 اداره زير مجموعه ، در زمينه هاي توسعه منابع انساني ( تشكيلات و بهبود روشها ، آموزش و پژوهش ) و برنامه ريزي و بودجه )تدوين برنامه ، تدوين و تلفيق بودجه) فعاليت خود را آغاز نمود.