گروه برنامه‌ريزی:

 

 

·       اجراي دقيق آيين نامه ها، دستورالعمل ها، بخشنامه ها و ضوابط مربوطه .

 

·       تهيه و تدوين برنامه هاي کلان و راهبردي، ميان مدت و عملياتي با هماهنگي و همكاري ساير حوزه هاي ذي­ربط.

 

·       رصد نمودن تمامي برنامه هاي ملي و منطقه اي در حوزه مديريت شهري با هدف بهره گيري از ظرفيت هاي آنها و همچنين هماهنگي برنامه هاي شهري و شهرداري با آنها.

 

·       رصد نمودن تمامي برنامه هاي  شهري اعم از برنامه هاي شهرداي هاي ساير کلان شهر ها، داخلي شهرداري و ساير دستگاه هاي دخيل در مديريت شهري با هدف بهره گيري از ظرفيت هاي آنها و ايجاد يکپارچگي.

 

·       پايش، کنترل و انطباق برنامه هاي اجرا شده با برنامه هاي تدوين شده، تعيين انحرافات و پيشرفت ها و تهيه گزارشات لازم.

 

·       هماهنگي و انطباق بين برنامه واحدهاي وظيفه اي با برنامه هاي كلان شهرداري.

 

·       انجام ساير امور محوله از سوي مقام مافوق در چارچوب  وظايف.