مرضیه   ذلقدری

 

رئیس گروه بودجه

 

 

 

 

·       اجراي دقيق آيين نامه ها، دستورالعمل ها، بخشنامه ها و ضوابط مربوطه.

 

·       پيگيري ،تهيه و تنظيم بودجه، اصلاح و متمم بودجه و تفکيک بودجه شهرداري با هدف پايدار سازي و اجرايي نمودن برنامه هاي ميان مدت در برنامه بودجه با همکاري ساير حوزه ها.

 

·       تهيه و تنظيم دستورالعمل هاي اجرايي تهيه بودجه، بودجه اصلاحي، متمم بودجه و... شهرداري و سازمان هاي وابسته، با توجه به ضوابط مربوطه.

 

·       پيگيري انجام تکاليف بودجه ابلاغ شده از طرف شوراي اسلامي شهر.

 

·       آماده سازي و ارايه گزارش ها و تحليل هاي مختلف از عملکرد بودجه.

 

·       بررسي روش ها و ضابطه هاي مربوط به بودجه و اصلاح روش هاي بودجه ريزي با هدف استقرار و اجراي سيستم بودجه ريزي عملياتي.

 

·       ارزيابي و کنترل مالي بهاي تمام شده فعاليت ها بر اساس مبالغ بودجه اي و هزينه هاي دوره هاي گذشته.

 

·       تهيه و تنظيم تبصره هاي پيشنهادي و درج آن در لايحه بودجه.

 

·       انجام ساير امور محوله از سوي مقام مافوق در چارچوب  وظايف.