گروه آمار و مهندسی اطلاعات

 

 

 

 

 

رئیس گروه آمار و مهندسی اطلاعات

 

الهام  رجبی

 

 

 

 

معصومه  مهرعلیان

 

کارشناس گروه آمار و مهندسی اطلاعات

 

 

 

 

حجت رنگین

 

کارشناس گروه آمار و مهندسی اطلاعات

 

 

 

 

فاطمه  صادقی نیارکی

 

کارشناس گروه آمار و مهندسی اطلاعات

 

 

 

 

روزبه ابرازی

 

کارشناس گروه آمار و مهندسی اطلاعات

 

 

 

 

 

·       اجراي دقيق آيين نامه ها، دستورالعمل ها، بخشنامه ها و ضوابط مربوطه .

 

·       جمع آوري و تحليل اطلاعات آماري مجموعه شهرداري، مناطق و سازمان هاي وابسته.

 

·       ايجاد بانک اطلاعاتي و آماري يکپارچه شهرداري و تحليل اطلاعات مورد نياز در خصوص MIS شهرداري.

 

·       پشتيباني اطلاعاتي و آماري از حوزه هاي مختلف شهرداري از طريق ارايه گزارش هاي عملکردي تحليلي.

 

·       تنظيم و ارايه گزارش عملکرد واحدهاي مختلف شهرداري به مسئولين ذيربط .

 

·       بررسي و تهيه گزارشات دوره اي حاوي پيشرفت کار، تجزيه و تحليل تحولات و تغييرات زماني و... درباره هريک از موضوعات مورد بررسي.

 

·       تهيه گزارشات آماري شامل: ماهنامه، فصلنامه و سالنامه آماري شهر و شهرداري.

 

·       نگهداري و به روزرساني پورتال خدمات شهروندي و بانك اطلاعات شهري (بر اساس آمار جمع آوري شده).

 

·       انجام ساير امور محوله از سوي مقام مافوق در چارچوب  وظايف.