گروه تشکيلات و بهبود روش ها:

 

 

-    اجراي دقيق آيين نامه ها،دستورالعمل ها، بخشنامه ها و ضوابط مربوطه .

 

-    بررسي، تدوين و پيشنهاد ساختار سازماني مورد نياز مجموعه شهرداري بر اساس ضوابط تشکيلاتي شهرداري ها.

 

-    پيگيري برقراري ارتباط با مراجع ذي­ربط استاني و کشوري جهت تصويب ساختار سازماني.

 

-    مطالعه، بررسي و اقدام لازم جهت ايجاد و يا انحلال سازمان هاي وابسته، موسسات و شرکت هاي تابعه شهرداري بر حسب نياز شهرداري و طي مراحل قانوني آن.

 

-    مطالعه، بررسي، تهيه و تدوين شرح وظايف، مسئوليت ها و شرايط احراز پست هاي سازماني مصوب.

 

-    پيشنهاد حذف پست هاي سازماني غير ضروري و ايجاد پست هاي سازماني مورد نياز واحدها به مراجع ذي­ربط.

 

-    بررسي و نيازسنجي مستمر تشکيلات تفصيلي با توجه به توسعه و گسترش فعاليت واحدها و بازنگري و اصلاح ساختار آنها حسب ضرورت.

 

-    تهيه و بازنگري اساسنامه موسسات وابسته و شرکت هاي تابعه شهرداري بر حسب نياز شهرداري.

 

-    پاسخ به استعلامات واحد کارگزيني در خصوص احکام صادره و تطبيق آنها با ساختار مصوب و اعلام مغايرت ها.

 

-    همکاري در  تعيين تخصص هاي روز مورد نياز شهرداري و اعلام آن به مراجع ذي­ربط جهت درج در طبقه بندي مشاغل.

 

-    ايجاد تعامل و همکاري لازم با کلان شهرها و سازمان شهرداري ها و دهياري ها به منظور ساماندهي تشکيلاتي و ايجاد وحدت رويه.

 

-    انجام مطالعات لازم به منظور شناخت نارسايي ها و مشکلات مرتبط با سيستم ها و روش هاي مورد عمل شهرداري و ارايه راهکارهاي مناسب .

 

-    مطالعه و بررسي مستمر به منظور احصاء، تدوين و مستندسازي روش هاي مورد عمل با مشارکت صاحب نظران و ارزيابي آنها و تهيه بانک اطلاعاتي مربوطه.

 

-    بررسي مراحل مختلف انجام کار و چگونگي تقسيم وظايف و مسئوليت واحدها و افراد از طريق مشاهده، کارسنجي، زمان سنجي و ساير روش هاي تجزيه و تحليل.

 

-     ارايه راهنمايي و مشاوره لازم در خصوص روش هاي انجام كار، احصاء، تدوين، مستند سازي و اصلاح روش ها با استفاده از ساز وكارهاي نوين و مناسب مديريتي.

 

-    بررسي مستمر به منظور طراحي و اصلاح فرم هاي مورد عمل شهرداري .

 

-    بررسي مدل هاي تعالي سازماني و پيشنهاد و برنامه ريزي جهت اجراي مدل هاي تعالي مناسب شهرداري در زمان هاي مختلف.

 

-    مطالعه، بررسي و تدوين ضوابط و استانداردهاي مورد نياز شهرداري در خصوص موضوعات مختلف کاري و ابلاغ  آنها.

 

-    همکاري در تهيه و تدوين انواع آيين نامه ها، دستورالعمل ها، شيوه نامه ها و... درخصوص موضوعات مختلف مورد نياز شهرداري با همکاري واحدهاي ذي ربط.

 

-    اقدام لازم در خصوص تشکيل جلسات تحول اداري و تعيين دستور کار و پيگيري آنها تا حصول نتيجه نهايي.

 

-    نظارت بر گردش کار هر يک از واحدهاي شهرداري به منظور جلوگيري از دوباره کاري و تجديد نظر در سيستم روش هاي انجام کار و ارايه روش هاي مناسب.

 

-    ثبت، نگهداري و پيگيري پيشنهادهاي کارکنان و شهروندان و تهيه گزارش هاي ادواري از پيشنهادهاي دريافتي.

 

-    نظارت مستمر بر فرايندها و استانداردهاي طرح تکريم ارباب رجوع و تهيه گزارش هاي لازم جهت ارايه به مقامات مافوق.

 

-    انجام ساير امور محوله از سوي مقام مافوق در چارچوب  وظايف.