کارشناسان حوزه نوسازی و تحول اداری

 

 

 

 

 

خلیل کریمی

 

 

کارشناس نوسازی و تحول اداری