فاطمه   فرخ‌نژاد

 

رئیس گروه بهبود‌روش‌ها

 

 

 

 

 

•    اجرای دقیق آیین نامه ها، دستورالعمل ها، بخشنامه ها و ضوابط مربوطه.


•    انجام مطالعات لازم به منظور شناخت نارسایی ها و مشکلات مرتبط با سیستم ها و روش های مورد عمل شهرداری و ارایه راهکارهای مناسب .


•    مطالعه و بررسی مستمر به منظور احصاء، تدوین و مستندسازی روش های مورد عمل با مشارکت صاحب نظران و ارزیابی آنها و تهیه بانک اطلاعاتی مربوطه.


•    بررسی مراحل مختلف انجام کار و چگونگی تقسیم وظایف و مسئولیت واحدها و افراد از طریق مشاهده، کارسنجی، زمان سنجی و سایر روش های تجزیه و تحلیل.


•     ارایه راهنمایی و مشاوره لازم در خصوص روش هاي انجام كار، احصاء، تدوين، مستند سازي و اصلاح روش ها با استفاده از ساز وكارهاي نوين و مناسب مدیریتی.


•    بررسي مستمر به منظور طراحي و اصلاح فرم هاي مورد عمل شهرداری .


•    بررسی مدل های تعالی سازمانی و پیشنهاد و برنامه ریزی جهت اجرای مدل های تعالی مناسب شهرداری در زمان های مختلف.


•    مطالعه، بررسي و تدوين ضوابط و استانداردهای مورد نیاز شهرداری در خصوص موضوعات مختلف کاری و ابلاغ  آنها.


•    همکاری در تهیه و تدوین انواع آیین نامه ها، دستورالعمل ها، شیوه نامه ها و... درخصوص موضوعات مختلف مورد نیاز شهرداری با همکاری واحدهای ذی ربط.


•    اقدام لازم در خصوص تشکیل جلسات تحول اداری و تعیین دستور کار و پیگیری آنها تا حصول نتیجه نهایی.


•    نظارت بر گردش کار هر یک از واحدهای شهرداری به منظور جلوگیری از دوباره کاری و تجدید نظر در سیستم روش های انجام کار و ارایه روش های مناسب.


•    ثبت، نگهداری و پیگیری پیشنهادهای کارکنان و شهروندان و تهیه گزارش های ادواری از پیشنهادهای دریافتی .


•    نظارت مستمر بر فرایندها و استانداردهای طرح تکریم ارباب رجوع و تهیه گزارش های لازم جهت ارایه به مقامات مافوق.


•    انجام سایر امور محوله از سوی مقام مافوق در چارچوب  وظایف.