عباسعلی غلامی

 

رئیس گروه ارزیابی عملکرد سازمانی

 

 

 

 

 

·       اجراي دقيق آيين نامه ها، دستورالعمل ها، بخشنامه ها و ضوابط مربوطه.

 

·       هماهنگي و اقدامات لازم در تهيه و تدوين شاخص هاي اختصاصي و عوامل و معيارهاي ارزيابي عملكرد حوزه هاي مختلف شهرداري، مناطق و سازمان هاي وابسته.

 

·       ارزيابي وظايف، فعاليت ها و مسئوليت واحد ها به منظور تشخيص موانع و مشکلات موجود و شناخت عوامل موثر در پيشبرد اهداف.

 

·       بررسي، مطالعه و تحقيق و ساير اقدامات لازم براي تنظيم برنامه هاي كلي ارزيابي عملكرد و چگونگي اجراي دستورالعمل هاي مربوطه در اين خصوص.

 

·       پيگيري و اجراي دستورالعمل هاي ارزيابي عملكرد سازماني و بررسي و تكميل فرم هاي مربوطه و تهيه مستندات لازم و تعيين امتيازات و اعلام نتايج حاصله به مقام مافوق براي بهره برداري در شوراي (كميسيون) تحول اداري و ساير تصميمات، دستورات، اقدامات و برنامه هاي شهرداري.

 

·       تهيه گزارش هاي موردي و تحليلي از مراحل و نتايج و امتيازات ارزيابي عملكرد و ارايه آن به شهردار در مقاطع زماني مختلف.

 

·       ارايه پيشنهادهاي لازم خصوصا در رابطه با تاثير و كاربرد امتيازها و نتايج حاصله از ارزيابي.

 

·       ارزيابي عملكرد حوزه هاي مختلف به تفكيك بر اساس برنامه هاي كوتاه مدت، ميان مدت، بلند مدت شهرداري.

 

·       انجام ساير امور محوله از سوي مقام مافوق در چارچوب وظايف.