اهداف معاونت برنامه ریزی و توسعه سرمایه انسانی شهرداری قزوین

 

 

توسعه و بهبود سیستم مدیریت در شهرداری و آموزش‌های هدفمند.


مدیریت دانش‌محور  ملزم به مستندسازی فعالیت‌ها در تمام سطوح شهرداری.


تقویت نظام اطلاع‌رسانی و پیشنهادات شهروندی.


تقویت مسئولیت‌پذیری مدیریت‌شهری در تمامی سطوح کارکنان شهرداری.


گسترش روابط‌ملی و بین‌المللی با شهرهای هم مقیاس برای استفاده از توانمندی‌ها و تجارب مدیریت‌شهری با توجه به سوابق تاریخی فرهنگی درخشان شهر قزوین.


عضویت در اتحادیه‌ها و انجمن‌های ملی و بین‌المللی در حوزه امور‌شهری.


تقویت همکاری با سازمان اسکان‌بشر‌ملل‌متحد، یونسکو و ... در حوزه امور شهری.


برنامه‌ریزی در راستای میزبانی مسابقات و رویدادهای علمی، آموزشی، پژوهشی.


تمرکز بر رشته‌های خاص پژوهشی و آموزش‌عالی در دانشگاه‌های شهر قزوین.


بسترسازی برای ارتباط بخش‌خصوصی با مراکز علمی و پژوهشی شهرداری.


همکاری با سایر دستگاه‌های مرتبط برای توسعه و نشر بنیان‌های علمی در حوزه مدیریت‌شهری.


ترویج استفاده از فناوری نانو در پروژه‌های شهری.


بسترسازی و ترویج استفاده از انرژی‌های نو در شهر و ساختمان‌های شهری.


مهندسی آمار و تحلیل اطلاعات به منظور تبدیل داده‌ها به اطلاعات و در نهایت دانش مدیریت‌شهری.


استقرار نظام تدوین، نظارت و پایش بودجه بر‌مبنای روش های‌نوین و کارآمد و اثر بخش بودجه‌ریزی.


واگذاری تصدی‌گری‌ها به بخش‌خصوصی.


کاهش هزینه‌های شهرداری و کوچک‌سازی ساختار تشکیلاتی شهرداری بر اساس نظریات و ایده‌های جدید در نظام‌اداری و مالیه شهرداری.


برنامه‌ریزی در مسیر مشارکت‌پذیری و ایجاد حس تعلق به شهر در شهروندان.


ارتقاء هویت و حس تعلق شهروندان.

 

تقویت نقش نهاد‌های مردمی در فرآیند تصمیم­گیری و تصمیم‌سازی همراه با ارتقاء سطح آگاهی آنان.


نهادسازی و تقویت سمن‌ها برای مشارکت بیشتر شهروندان.


تشکیل کارگروه‌های مشورتی به‌منظور تصمیم‌سازی و تصمیم‌گیری و ایجاد فضای مشارکت شهروندان در توسعه شهر.


ترویج آموزش‌های شهروندی.


حمایت از تولیدات فرهنگی.


ترویج فرهنگ دوستی با طبیعت شناخت.


زمینه‌سازی برای تقویت سرمایه‌اجتماعی.


مطالعه و استقرار مؤلفه‌های شهرسازی نوین.


زمینه‌سازی برای استقرار ساختار نظام‌یافته و مستقل در مدیریت‌شهری برای تدوین، پایش و نظارت بر عملکرد و اجرای برنامه‌های توسعه‌شهر.


تهیه منشور التزام به برنامه راهبردی در شهرداری و سازمان‌های تابعه.


تدوین برنامه‌های سالیانه به عنوان برشی از برنامه راهبردی 5 ساله.


ایجاد چارچوب تعاملات بین مدیران شهری، نخبگان، متخصصان امور‌شهری.