English (United States) Persian (Iran)
امروز: چهارشنبه، 02 اسفند 1396 
English (United States) Persian (Iran)
سنجش رضايت شهروندان

 

 
 
 
 

سنجش رضايت شهروندان از عملكرد شهرداري قزوين در سال 1389

 

 از زمان شکل گيري جوامع انساني تا کنون ، شاهد تغييرات شگرف در مناسبات انساني بوده و روابط انسانها در عرصه هاي اجتماعي ، سياسي و اقتصادي دگرگوني هاي زيادي را تجربه کرده و در ضمن بسيار پيچيده شده است . نتيجه اين دگرگوني پيدايش سکونتگاه هايي تحت عنوان شهر بوده است . شهرها در روند تاريخي ، پذيراي تحولات اقتصادي ، گسترش مراکز صنعتي و بازرگاني بوده که اين امر مسائل و مشکلات عديده اي را براي شهروندان و زندگي شهري بدنبال داشته است اين مسائل فوق زمينه ساز شکل گيري سازمان هايي جهت قبول مسئوليت اداره ي امور زندگي شهروندان گشت ، در واقع ايجاد سازماني به نام شهرداري عالي ترين تدبيري بود که از طرف دنياي متمدن براي پاسخگويي به نياز ساکنين شهري انجام گرفت شهرداري يکي از نهادهاي جامعه مدني است که در قانون اساسي در چارچوب حاکميت در عرصه هاي اجتماعي ، محلي و شهري جزء ساختار توسعه اي و مشارکتي کشور محسوب مي شود . شهرداري يکي از ضرورت هاي نظام اجتماعي است . در واقع سازمان شهرداري به عنوان سازمان محلي و غير دولتي به منظور اداره ي امور محلي و ارايه خدمات لازم با هدف مديريت و توسعه کالبدي ، اقتصادي و اجتماعي در محدوده هاي شهر و اطراف آن بوجود آمده است و وظيفه ي آن بر آورده ساختن نيازهاي مشترک شهروندان بوده که هر کدام از افراد به تنهايي قادر به بر آورده ساختن آنها نيستند . اين نهاد مدني در صورتي موفق خواهد بود و به اهداف عاليه خود دست خواهد يافت که شهروندان از عملکرد آنها رضايت داشته باشند و شاهد ايجاد شرايط مناسب تر زندگي در محيط جديد باشند در مقابل ، رضايت شهروندان موجب خواهد شد که شهرداري در انجام امور و مسئوليت ها حضور فعال تري داشته باشند و عدم رضايت اجتماعي اکثريت شهروندان براي هر نظام اجتماعي خطرناک بوده و استمرار اين نارضايتي زمينه جدايي شهروندان از اين نهاد اجتماعي و افراد آن شهر و زمينه ساز بسياري از نابهنجاري هاي اجتماعي خواهد گشت . بنابراين فيزيکي و امنيتي ، نيازهاي اجتماعي ، نياز به احترام اجتماعي و نياز به کمال جويي . اميد است شهرداري قزوين به عنوان نهاد ارائه کننده خدمات شهري بتواند آسايش و امنيت شهروندان و زمينه رضايتمندي آنها را فراهم سازند .

شهروندان هر شهر از اركان اصلي آن شهر محسوب مي شوند ، كسب اطلاع از خواسته هاي شهروندان و ميزان رضايت آنان از عملكرد شهرداري جزء دغدغه هاي همه مديران وظيفه شناس شهرداري مي باشد ، معاونت طرح و برنامه با استفاده از توان بالقوه كارشناسان خود نسبت به اجراي اين پروژه بزرگ اقدام نموده و با صرف 1300 نفر ساعت كار كارشناسي اين مهم را به سر انجام رساند .

 

 

صفحه اصلي  |  معرفي معاونت  |  تشكيلات سازماني  |  اهداف حوزه معاونت  |  تماس با ما  |